KULLANICI SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR
HİZMET VEREN: SEMBOL NAKLİYAT DEPOCULUK TİC. LTD. ŞTİ.
Bahçelievler Mah. Yeni Sok. No 5 C Pendik / İstanbul
Tel: 0216 390 89 99
E-Posta: [email protected]
(Bundan sonra Hizmet Veren olarak anılacaktır.)


MÜŞTERİ:
(Bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır.)


2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Müşteri’nin Hizmet Veren’e ait www.sembolevdeneve.com internet sitesinden veya Hizmet Veren’e ait gerek mobil uygulamalar gerekse de Hizmet Veren’in uhdesinde barındırdığı diğer dijital mecralardan talep oluşturmakla Hizmet Veren’in ekibi ve ekipmanları vasıtasıyla eşya taşıma hizmeti almasına ilişkin olup Müşteri’nin ve Hizmet Veren’in hak ve sorumluluklarının mevzuat hükümleri uyarınca saptanmasıdır.


3- HİZMET
     3.1 Hizmet Talebi
Hizmet Veren taşıma hizmetini yerine getirmek amacıyla www.sembolevdeneve.com başta olmak üzere uhdesinde barındırdığı dijital mecralarda kendi operasyonel sürecini de dikkate alarak rezervasyon yapılabilmesi ve ödeme yapılabilmesine olanak sağlayacak altyapıyı Müşteri’nin kulanımına sunar.
Müşteri bu altapıyı kullanarak, Hizmet Veren’in kendisinden istediği bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girerek taşıma hizmeti talebi oluşturur. Bilgilerin eksik ve/veya hatalı girilmesi sebebiyle taşıma hizmeti akamete uğrarsa yahut taşıma hizmeti tam olarak yerine getirilemezse Hizmet Veren’in sorumluluğu ortadan kalkacak olup Müşteri, Hizmet Veren’in varsa yaptığı harcama ve masrafları ve bunun yanı sıra olumsuz zararını karşılamakla mükelleftir.
Müşteri’nin hizmet talebi oluştururken eksik ve/veya hatalı bilgi vererek gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde Hizmet Veren, işbu sözleşmenin 4.3. ve/veya 4.4. maddesi uyarınca ek ücret talep edebilir.
Talep alınması sırasında ağırlığı ve özellikleri itibariyle özel olarak taşınması gereken para kasası, standart dışı ev eşyaları ve antika eşyalar gibi eşyalar ayrıca belirtilmelidir. Hizmet Veren, işbu sözleşmenin 4.5. maddesi uyarınca ek ücret talep edebilir.
Nihayet Müşteri talebini oluşturduktan sonra Hizmet Veren talebi onaylar. Hizmet Veren’in operasyonel süreçlerinin yoğunluğu sebebiyle iki iş günü içerisinde talebi onaylayamaması halinde talep zımnen reddedilmiş sayılacak olup hiçbir halde Hizmet Veren’in sorumluluğuna gidilemez.

       3.2 Hizmette Değişiklik
Müşteri, hizmet talebini oluşturmadan önce her halükarda hizmette değişiklik yapabilir.
Müşteri, hizmet talebini oluşturduktan sonra hizmette değişiklik yapmak istediğinde bu yeni talep hakkında taşıma hizmetinin sağlanacağı tarihten en az 24 saat önce Hizmet Veren’in internet sitesi www.sembolevdeneve.com adresinde belirttiği kanallar vasıtasıyla Hizmet Veren’e bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
Yukarıdaki maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Hizmet Veren, yeni talep kapsamında taşıma hizmetini gerçekleştirmekten imtina edebileceği gibi ek ücret talep ederek bu yeni talebi de taşıma hizmeti kapsamında değerlendirerek ifa edebilir.
Yine yukarıda belirtilen maddedeki bildirim yükümlülüğü yerine getirilmezse Müşteri, Hizmet Veren’in varsa yaptığı harcama ve masraflar ile olumsuz zararını karşılamakla yükümlüdür.

         3.3 Hizmetin İptali
Müşteri, hizmet talebini tamamlamadan önce her halükarda talebinden vazgeçebilir.
Müşteri, hizmet talebini tamamladıktan sonra hizmeti iptal etmek istediğinde bu yeni talep hakkında taşıma hizmetinin sağlanacağı tarihten en az 24 saat önce Hizmet Veren’in internet sitesi www.sembolevdeneve.com adresinde belirttiği kanallar vasıtasıyla Hizmet Veren’e bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
Müşteri’nin yukarıda anılan maddede yer alan yükümlülüğünü yerine getirmeyip taşıma hizmetinin sağlanacağı tarihten önceki 24 saat içerisinde taşıma hizmetini iptal etmek istemesi durumunda Hizmet Veren, işbu sözleşmenin 4.1. maddesinde çerçevesi çizilen ücretin yarısına hak kazanacaktır.
Taşıma tarihi ve saatinden itibaren hizmetin iptali mümkün olmayıp Müşteri’nin taşıma hizmetini iptal etmek istemesi halinde Hizmet Veren işbu sözleşmenin 4.1. maddesinde çerçevesi çizilen ücretin tamamına hak kazanır.
Hizmetin iptal edilmesi dolayısıyla Hizmet Veren’in zarara uğraması halinde Müşteri, Hizmet Veren’in varsa hizmeti yerine getirmek için yaptığı masraf ve harcamaları, Hizmet Veren’in olumsuz zararlarını da karşılamakla yükümlüdür.
Hizmet Veren, Müşteri’nin talep ettiği taşıma hizmeti ile gerçekte yapılması arzulanan taşıma hizmeti arasında afaki farklılıklar olması halinde, işbu sözleşmede anılan taşıma hizmetini, işbu sözleşmenin 4. maddesindeki hükümler uyarınca ek ücret talep ederek yerine getirebileceği gibi ifa etmekten imtina da edebilir.

4- ÜCRET ve ÖDEME
Müşteri, Hizmet Veren’in taşıma hizmetine ilişkin sağlamış olduğu altyapıyı kullanarak taşıma hizmet talebi oluşturmasıyla Hizmet Veren’in taşıma hizmeti sağlayacağını, kendisinin de bunun karşılığında hizmet bedelini ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, taşıma talebi oluştururken seçmiş olduğu paket kapsamında değil de gerçekte Hizmet Veren’in bir üst paket kapsamında değerlendirilebileceği eşyaların taşınmasını istediği tespit edildiği halde bu yeni paket kapsamında Hizmet Veren’e ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, boyut ve özellikleri tam olarak belirtilmeyen ev eşyalarının standartların dışında olması halinde, Hizmet Veren’e ek ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, taşıma talebi oluştururken (kat, bina, yük, eşya ve asansör kullanımı gibi) eksik bilgi verir ve bu husus Hizmet Veren’in sözleşme konusu taşıma hizmeti bakımından ek bir külfet gerektirirse Hizmet Veren’e ek ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, özellikleri itibariyle standart ev eşyası kabilinden sayılamayan piyano, para kasası, antika ev eşyaları gibi eşyaların taşınmasını istemesi halinde Hizmet Veren’e ek ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Avize montajı (müşteri ek paketi seçtiği takdirde), stor perde montajı (müşteri ek paketi seçtiği takdirde), duvar montajı (müşteri ek paketi seçtiği takdirde), mobilya söküm ve montajı ile kurulumu Hizmet Veren’in taşıma hizmetine dahil olup bu hizmetler için Hizmet Veren ek ücret talebinde bulunmayacaktır.
Yukarıda belirtilen madde haricindeki istekleri Hizmet Veren her hal ve şartta yerine getirmekten imtina edebileceği gibi ek ücret talebinde bulunarak bu hizmetleri sağlamayı da üstlenebilir.
Müşteri’nin eşyaların toplanmasını talep etmesi halinde Hizmet Veren, Müşteri’den ek ücret talebinde bulunabilir.
Müşteri’nin halihazırda ilk adreste kurulu olmayan ürünlerin kurulumunu talep etmesi halinde Hizmet Veren, Müşteri’den ek ücret talebinde bulunabilir.
Bina asansörü seçilen kategoride taşıma işlemi gerçekleşirken asansörün arıza vermesi, elektriklerin gitmesi, asansörün eşya taşımaya müsait olmaması, ilgili bina-site-apartman gibi yönetimlerin asansörün eşya-yük taşımak için asansörün kullanılmamasına ilişkin almış olduğu kararlara istinaden asansörün kullanılamaması gibi durumlarda Hizmet Veren’in taşıma hizmetini gereği gibi yerine getirebilmek ve oluşacak zaman kaybını gidermek amacıyla dış cephe asansör kurulumu yapabilir veya bu halde Müşteri ek ücret ödemekle yükümlüdür.
Hizmet Veren, taşıma hizmetinin yerine getirilmesi sırasında hizmetin gereği gibi standart şekilde ifası için kendisinden beklenemeyecek kadar malzeme sarfederse bu durumda Müşteri’den ek ücret talebinde bulunabilir.
Taşıma hizmeti gerçekleştirilirken ücretli yol, köprü ve otoyol gibi güzergahların kullanılmasının mecburi ya da operasyonel süreçler sebebiyle gerekli olması halinde Müşteri anılan ücretleri Hizmet Veren’e ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, ev eşyası kabilinden sayılmayan motorsiklet, ATV vb. araçların taşınmasını isterse bu araçlar için parça başına ek ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri’nin taşıma hizmetinden haricen depolama ve muhafaza hizmeti de istemesi halinde bu hizmet karşılığında depo ve muhafaza ücreti ayrı, depo ve muhafaza etmek amacıyla yapılan sarfiyat ücreti ayrı, eşya veya eşyaların depoya nakliye ücreti ayrı olmak üzere Müşteri, Hizmet Veren’e ek ücret ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Depolama ve muhafaza hizmeti talep eden Müşteri’nin üç aylık ödenmemiş depo ve muhafaza ücretinin olması halinde depo ve muhafaza edilen eşya rehinli mal sayılır ve ödenmeyen ücret karşılığında alacağın elde edilmesi amacıyla herhangi bir yasal izne gerek duymaksızın satılarak rehinli mal paraya çevrilir. Müşteri işbu sözleşmeyi onaylamakla depo ve muhafaza edilen eşyanın rehinli mal kabilinden olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, taşıma hizmet bedelini, taşıma talebi oluştururken kredi ve/veya banka kartı yahut havale/EFT yoluyla Hizmet Veren’in uhdesinde barındırdığı dijital mecralarda belirttiği banka hesaplarına ödeyebileceği gibi taşıma işlemi sırasında nakit olarak elden de verebilir.
Ücretin nakit olarak taşıma işlemi sırasında verileceği hallerde bu hususun taşıma talebinin oluşturulması sırasında belirtilmesi zorunludur.
Ücretin nakit olarak taşıma işlemi sırasında verileceği hallerde taşıma talebi oluşturulurken talep edilenden haricen farklı bir hizmetin arzulanması halinde taşıma talebi sonrasında ortaya çıkan ödemenin değişebileceğini, artıp azalabileceğini Müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ücretin nakit olarak taşıma işlemi sırasında verileceği hallerde işbu sözleşmenin 3. madde hükümleri saklıdır.
Taşıma hizmetinin verilebilmesi için hizmet bedelinin Müşteri’nın kredi veya banka kartından yahut havale/EFT yoluyla Hizmet Veren’in hesaplarına ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Hizmet Veren’in hizmet verme sorumluluğu ortadan kalkar. İşbu sözleşmenin nakit ödemeye ilişkin 4.16-4.17-4.18-4.19. hükümleri saklıdır.
Müşteri talebinin oluşturulması, değiştirilmesi ya da iptal edilmesi halinde Hizmet Veren yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlü olup Müşteri’ye ait ve işbu sözleşmenin 6. maddesi hükümleri uyarınca Hizmet Veren tarafından korunan verilerin gerekli olanlarının ilgili ödeme kuruluşuyla paylaşılması halinde bu verilerin ilgili ödeme kuruluşu tarafından saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi yükümlülükleri ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

5- SORUMLULUK
Hizmet Veren işbu sözleşme kapsamında yalnızca aktif taşıma hizmeti verme yükümlülüğünü sahip olup depolama vb. istekler hususunda yazılı olarak herhangi bir onayı olmadığı halde taşıma hizmetinde haricen hiçbir yükümlülüğü tahmil etmediğini Müşteri, kabul eder.
Hizmet Veren, taşıma hizmeti sırasında gerekli özen ve dikkati yerine getirmekle yükümlüdür.
Taşıma talebi oluştururken belirtilmeyen hususlardan 3. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla Hizmet Veren sorumlu olmayıp bu hususları yerine getirmekten imtina edebileceği gibi 4. madde hükümleri kapsamında ek ücret talep ederek bu hususları yerine getirmeyi üstlenebilir.
Hizmet Veren, yalnızca taşıma hizmetlerini ve bunun haricinde ancak uhdesinde barındırdığı dijital mecralarda belirteceği (mobilya kurulumu, eşyaların muhafazası adına paketlenmesi gibi) eylemleri yerine getirebilecek olup diğer hizmetler taşıma hizmetinin kapsamına girmemektedir.
Hizmet Veren, taşıma hizmeti sırasında gerçekleşen kendi kusur ve ihmalinden kaynaklanan tüm hasar ve zararları toplam taşıma/hizmet bedeli ile sınırlı olarak karşılayacaktır.
Ancak taşıma hizmetinin aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanması halinde Hizmet Veren’in yukarıdaki maddede belirtilen sınırlı sorumluluğu da ortadan kalkacak olup Müşteri, böyle bir halin varlığı halinde Hizmet Veren’de herhangi bir şekilde talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, ürünü olması gerektiği gibi paketlememiş veya muhafaza etmemişse
Müşteri, Hizmet Veren’den haricen eşyayı taşımış yahut taşıma girişiminde bulunmuşsa
Müşteri, Hizmet Veren’in standart olarak ambalajlaması gereken eşyayı, Hizmet Veren’in ambalajlamasına engel olmuşsa
Hizmet Veren’in muhtemel hasar tehlikesine karşı Müşteri’yi önceden uyarmasına rağmen, Müşteri’nin ısrarla büyüklüğü ve ağırlığı itibarıyla yükleme ve boşaltma yerindeki şartlara uygun olmayan eşyanın yüklenmesini veya boşaltılmasını talep etmişse
Taşıma hizmeti kapsamındaki eşya asli veya ayıplı özellikleri gereği özellikle kırılma, işlev bozukluğu, paslanma, bozulma veya sızma gibi sebeplerle kolaylıkla zarar görebilecek nitelikteyse
Müşteri’nin antika, tablo, biblo, çini vesair bedii eser, manevi kıymeti haiz eşyaların taşınmasını istemesi halinde, bu eşyalar ancak Hizmet Veren’in işbu sözleşmede belirtilen sorumlulukları dahilinde taşınacak olup kendisinden ek bir külfet altına girmesi beklenemez.
Müşteri’nin cam, seramik gibi kırılmaya müsait eşyaların taşınmasını istemesi halinde Hizmet Veren’in işbu sözleşmenin 5.2. maddesinde ifade edilen dikkat ve özen sorumluluğundan haricen ek bir sorumluluk altına girmesi beklenemez.
Müşteri’nin bilgisayar, yazıcı ve teknolojik diğer aygıtların taşıma hizmeti kapsamına dahil edilmesini istemesi halinde Hizmet Veren’in işbu sözleşmenin 5.2. maddesinde ifade edilen dikkat ve özen sorumluluğundan haricen ek bir sorumluluk altına girmesi beklenemez.
Müşteri’nin değerli maden, kıymetli taş, mücevher, kıymetli evrak, para ve belgeler gibi eşyaların taşıma hizmeti kapsamına dahil edilmesini istemesi halinde Hizmet Veren’in işbu sözleşmenin 5.2. maddesinde belirtilen dikkat ve özen sorumluluğundan haricen ek bir sorumluluk altına girmesi beklenemez.
Evcil hayvanlar ve canlı bitkilerin taşıma hizmetinin verilmesi sırasında güvenli bir yerde muhafaza edilmesi Müşteri’nin sorumluluğunda olup Hizmet Veren’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Özelliği itibariyle kişisel bakım ürünü sayılan eşyalar, işbu sözleşmenin 4.8. maddesinde ifade edilen hüküm kapsamında yer almayıp Müşteri, hiçbir hal ve şartla bu eşyaların toplanmasını Hizmet Veren’den talep edemez.
Taşıma hizmeti öncesinde varolan veya bu hizmetin gerçekleştirilmesi esnasında ortaya çıkabilecek çöp, hafriyat vb. atıkların taşınması ya da ortadan kaldırılması hiçbir halde Hizmet Veren’den beklenemez. Bütün bu sarfiyatın ihracı Müşteri’nin sorumluluğundadır.
Hizmet karşılığında fiş/fatura ve diğer mali belgelerin düzenlenmesi ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Hizmet Veren yalnızca kendi sağlamış olduğu hizmetten kaynaklanan mali belge düzenleyebilir.
Taşıma hizmetinin verilmesi sırasında taşıma mahallinden maddi ve/veya manevi değeri haiz herhangi bir eşyanın çalınmasından Hizmet Veren sorumlu değildir. Müşteri bu hususta gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Hizmet Veren mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, yangın, sel vd. afetler ile ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle taşıma hizmetini yerine getiremezse, bu durumda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup Müşteri, böyle bir halin varlığı halinde Hizmet Veren’den herhangi bir şekilde talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Hizmet Veren, hizmet konusu ev eşyalarını sağlam ve eksiksiz olarak Müşteri’nin talebinde belirttiği adrese teslim etmekle yükümlüdür.
Müşteri taşıma hizmeti kapsamında taşınan ürünleri teslim alırken kontrol etmek zorundadır. Ayıplı olduğunu tespit ettiği ürünler için tutanak tutmak ve mümkünse derhal; mümkün değilse Hizmet Veren’in dijital mecralarda belirttiği adreslerine makul sürede bu durumu bildirmekle mükelleftir. Aksi hal, Hizmet Veren hizmetini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olduğuna karine olacaktır.
Müşteri’nin yukarıdaki maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü makul sürede yerine getirmemesi halinde Hizmet Veren’in sorumluluğu ortadan kalkacaktır.
Hizmet Veren’in unvan ve bilgilerini kullanarak Müşteri’ye yanıltıcı, aldatıcı reklam, bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması halinde Hizmet Veren’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri yalnızca Hizmet Veren’in dijital mecralarda belirttiği adreslere itibar etmekle yükümlüdür.

KİŞİSEL VERİLER
Hizmet Veren’in dijital ortamlarında üye kayıt işlemleri ve alışveriş işlemlerinde, Müşteri’den (Firma/işletme bilgileriniz, ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi) bilgiler ile fatura ve teslimat adreslerinin yanı sıra diğer iletişim bilgilerini talep ederek her bir Müşteri için bir referans kodu oluşturmak suretiyle Müşteri’yi kayıt altına alır. Müşteri, Hizmet Veren tarafından talep edilen bu bilgileri hiçbir baskı altında kalmadan, kendi istek ve arzusu ile girdiğini kabul eder.
Hizmet Veren, Müşteri’ye ait kişisel verilerin KVKK Aydınlatma Metni ve Üyelik Sözleşmesi ve/veya uhdesinde barındırdığı dijital mecralarda belirttiği diğer kişisel veri koruma politikalarına uygun olarak kullanacağını taahhüt eder.
Hizmet Veren, sadece Müşteri tarafından bilinmesi ve girilebilmesi mümkün olan, gizlilik gerektiren kredi kartı bilgileri gibi hesap verilerini, sisteminde kayıt altına almayacağını, saklamayacağını taahhüt eder.
Hizmet Veren, Müşteri tarafından girilen kredi kartı bilgilerinin, hiç kimse tarafından görülemeyeceği, izlenemeyeceği ve kopyalanamayacağı şekilde barındırılmaksızın girilen kredi kartı bilgilerinin direkt ve otomatik olarak bankaya veya ilgili ödeme kuruluşuna aktarılacağını taahhüt eder. Bu nedenlerle Hizmet Veren, Müşteri’nın izni ve onayı olmadan ve/veya yasa dışı yollardan kredi kartı bilgilerinin gerek Hizmet Veren uhdesindeki dijital mecralarda gerekse başka yerlerde, online ya da diğer şekillerde kullanılmasından doğacak sonuçlardan sorumlu tutulamaz.
Hizmet Veren, taşıma hizmetinin daha iyi yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Müşteri’nin bu sözleşme kapsamında korunan kişisel verilerini, üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu hususta sorumluluk Hizmet Veren’e aittir.
Hizmet Veren, Müşteri’nin onayına gerek kalmaksızın resmi makamlarla her hal ve şartta Müşteri’ye ait verileri paylaşabilir.
Hizmet Veren, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yapmış olduğu ve yapacağı kampanya ve promosyonlar hakkında müşterilerini bilgilendirebilir. Müşteri işbu sözleşmeyi onaylamakla bu bilgilendirmeleri almak istediğini peşinen kabul eder. Müşteri, bilgilendirme almak istemediği zaman Hizmet Veren’in uhdesinde barındırdığı dijital mecralarda belirttiği adreslerine bildirimde bulunmak suretiyle bu rızasından geri dönebilir.
Hizmet Veren, uhdesinde barındırdığı dijital mecralarda kullanıcılardan gelen her türlü yorum, değerlendirmeyi gerekli kontrolleri ve düzeltmeleri yapmak suretiyle tüm kullanıcı ve ziyaretçilerin görebileceği şekilde yayınlayabilir ya da yayınlamayabilir. Müşteri, işbu sözleşmeyi onaylamakla, bu hususta Hizmet Veren’in tam yetkili olduğunu peşinen kabul eder.

7- GENEL HÜKÜMLER
Müşteri, www.sembolevdeneve.com internet sitesi ve diğer dijital mecralar vasıtasıyla taşıma hizmeti, iade koşulları ve diğer ilgili açıklamaları, taşıma hizmetinin temel niteliklerini, hizmetin fiyatını ve ödeme şeklini ilişkin ön bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini işbu sözleşme ile beyan eder.
Müşteri, taşınacak eşyanın içeriği hakkında Hizmet Veren’i aydınlatmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi dolayısıyla taşıma hizmeti gereği gibi ifa edilemezse Hizmet Veren ancak sınırlı olarak sorumlu tutulabilecektir.
Taşıma hizmeti Müşteri’nin talep oluştururken bilgilerini verdiği adresler arasında gerçekleştirilecektir. Bir üçüncü adres ya da mevkiden taşıma aracına tek bir parça eşya yüklemek dahi olsa taşıma hizmeti verilmesi Hizmet Veren’den istenemez. Hizmet Veren ancak halin vaktin şartlarına ve operasyonel süreçlerinin uygunluğuna göre 4. maddede belirtilen hükümler uyarınca ek ücret karşılığında yeni adres veya mevkiiden eşya yüklenmesine rıza gösterebilir. Müşteri, Hizmet Veren’in bu ek hizmetinin karşılığında ek ücret ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu sözleşmenin konusunu oluşturan taşıma hizmetinin seyrüseferiyle alakalı resmi makamlardan alınacak her türlü ruhsat, izin ve kontrol belgesine ilişkin sorumluluk Hizmet Veren’e aittir.
Müşteri, taşıma hizmetinin gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak amacıyla eski ve yeni adreste giriş-çıkış, asansör kullanımı, park, park yeri vesair izinleri taşınma işlemi öncesinde karşılaması gerektiği gibi bunları yerine getirmemesi dolayısıyla Hizmet Veren’in gereği gibi hizmet edememesi halinde, Hizmet Veren’in sorumluluğunun bulunmayacağını ve hatta varsa olumsuz zararını ve ek masraflarını da karşılayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, taşıma işleminin gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Hizmet Veren’in ekip ve ekipmanlarının kullanımını etkin bir şekilde sağlayacağını, bu bağlamda priz, çöp tertibatı, su, elektrik, doğalgaz vd. tesisatı, gerekli alan ve (ekibin çalışma huzurunu sağlamak gibi) diğer kolaylıkları sağlayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, taşıma hizmetinin, hizmet talebinde belirtilen süre aralığında gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Müşteri’nin gerekli önlemleri almaması sebebiyle Hizmet Veren’in operasyonel süreçleri akamete uğrarsa Müşteri, Hizmet Veren’in bu zararını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Hizmet Veren taşıma hizmetini gerçekleştirmek amacıyla uhdesinde barındırdığı nakliye araçlarıyla trafik hız ve kurallarına uygun şekilde hareket edecektir. Müşteri’nin bunun aksi yönündeki talepleri dikkate alınamayacak olup ilgili mevzuat hükümleri uyarınca cezalandırılması talep edilebilecektir.
Hizmet kapsamında taşınan eşyanın, Müşteri’den başka bir kişi ya da kuruluşa teslim edilmesinin istendiği durumlarda, bu durum Hizmet Veren’in onayına tabi olmakla birlikte, teslim edilecek kişi ya da kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Hizmet Veren sorumlu tutulamaz.
Taşınması özel kurallara bağlanan, canlı hayvan, bitki ile kimyasal maddeler taşıma hizmetinin kapsamına dahil değildir.
Klima söküm ve montajı ile çanak anten, uydu alıcısı gibi cihazların söküm ve montelenmesi taşıma hizmetinin kapsamına dahil değildir.
Müşteri’nin belirttiği adreslerdeki tesisat işleri ve taşıma hizmeti kapsamındaki ürünlerin sigortalanması işbu sözleşme konusu taşıma hizmetinin kapsamı dışındadır.
Taşıma hizmeti yalnızca halihazırda kurulu ev eşyalarının söküm ve montajını kapsamakta olup gerek bir üçüncü adresten getirilecek olup gerekse de halihazırda belirtilen adreslerde olan ve kurulumu yapılmamış ürünlerin kurulumu, Hizmet Veren’in sorumluluğunda değildir. Ancak Hizmet Veren bu türden eşyaların kurulumunu gerçekleştirmek isterse işbu sözleşmenin 4.9. maddesi uyarınca ek ücret talep edebilir.
Müşteri, konusu itibariyle suç unsuru olan ürünlerin taşınmasını Hizmet Veren’den talep edemez. Bu bağlamda bir istek olması halinde Hizmet Veren CMK m.158 kapsamında sorumluluğunu yerine getirecektir.
Hizmet Veren mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle taşıma hizmetini yerine getirmezse, durumu Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür.
 
8- FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
Müşterinin ticareti terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi, tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya taşıma hizmetinin bedelini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya (Hizmet Veren’nın takdirine bağlı olarak) güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı halinde işbu genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesholur.
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması yahut herhangi bir hükmünden feragat edilmesi sözleşmenin tamamının geçersiz sayılması ya da sözleşmenin tamamının kabul edilmemesi manasına gelmeyip yalnız o hükmün uygulanmaması sonucunu doğurur.
Sözleşmenin hükümsüz olmasından veya kurulamamasından Müşteri’nin sorumlu olması halinde, Müşteri, Hizmet Veren’in olumsuz zararını karşılamakla mükelleftir.
 
9- DELİL
Herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda, Hizmet Veren’in defter ve kayıtları HMK m.193 uyarınca kesin ve kat’i delil teşkil edecek olup Müşteri bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini taahhüt eder.
 
10- YETKİLİ MAHKEME ve HUKUK
İşbu sözleşmede bulunmayan hükümler ya da eksik hükümler bakımından mevzuatın ilgili diğer hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, uygulanacak hukuk Türk hukuku olup sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Müşteri işbu sözleşmeyi onaylamakla 10 (on) maddeden oluşan işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.